Jak otworzyć szkółkę?

Podstawowe zasady otwierania
Miro Deutsche Fußballschule

 

Organizacja

 1. Organizacją prowadzącą i odpowiedzialną prawnie za funkcjonowanie Miro Deutsche Fußballschule, do czasu powołania osobnego odpowiedzialnego podmiotu, jest Towarzystwo Społeczno-Kulturalne Niemców na Śląsku Opolski, zwane dalej Organizatorem.
 2. Miro Deutsche Fußballschule uruchamiane są przez struktury terenowe TSKN, tzn. przez koła (DFK) lub zarządy gminne, zwane dalej Założycielami.
 3. Szkółka Miro Deutsche Fußballschule oferuje zajęcia dla dzieci w wieku od 4 do 12 lat.
 1. Oficjalnymi Partnerami projektu są: Niemieckie Towarzystwo Oświatowe i Instytut Goethego.
 2. Projekt koordynuje i wspomaga w działalności poszczególne szkółki wyznaczony przez Biuro TSKN – Koordynator Projektu.
 3. Uruchomienie szkółki odbywa się na podstawie deklaracji złożonej Koordynatorowi Projektu przez DFK/Zarząd Gminny TSKN (załącznik nr 1).
 4. Założyciel szkółki otrzymuje od Koordynatora Projektu wsparcie konieczne do uruchomienia i prowadzenia szkółki, w szczególności:

– wszystkie niezbędne materiały (oświadczenia rodziców, regulaminy, instrukcje) oraz wiedzę i doradztwo,

– zlecenie zakupu strojów u Partnera Technicznego,

– zlecenie ubezpieczenia dzieci,

– listę trenerów spełniających wymagania Organizatora.

 1. Do zadań Założyciela szkółki należy wyznaczenie koordynatora lokalnego szkółki, którego zadaniem będzie, rzetelna realizacja założeń programowych szkółki oraz zapewnienie profesjonalnej i bezpiecznej realizacji zajęć w szkółce, a w szczególności:

– zapewnienie bezpiecznego, spełniającego wymagania Organizatora obiektu sportowego (w okresie kwiecień – październik boisko piłkarskie z nawierzchnią naturalną lub sztuczną z zapleczem socjalno-sanitarnym; w okresie listopad – marzec sala gimnastyczna z zapleczem socjalno-sanitarnym) przeznaczonego do realizacji zajęć. Standard obiektu, przed jego dopuszczeniem do zajęć szkółki audytuje Koordynator Projektu,

–  zebranie grupy (min. 12-14 dzieci w podobnym przedziale wiekowym),

– ułożenie i realizacja harmonogramu zajęć odpowiadającego możliwościom dzieci, obejmującego min. dwa zajęcia w tygodniu w grupie, po min. dwie godziny lekcyjne każde,

– nawiązanie współpracy z trenerem spełniającym wymagania Organizatora,

– przekazanie Koordynatorowi Projektu do ubezpieczenia NNW listy dzieci mających brać udział w zajęciach przed ich rozpoczęciem,

– uzupełnianie aktualności w zakładce szkółki na stronie www projektu,

– stały kontakt z Koordynatorem Projektu,

– dbanie o prawidłową realizację projektu.

 1. Rodzic/opiekun prawny składając deklarację uczestnictwa dziecka w szkółce składa na ręce Założyciela również niezbędne załączniki:
 • a. Zgłoszenie – Anmeldeformular ze zdjęciem (Załącznik nr 2),
 • b. Regulamin Niemieckiej Szkółki Piłkarskiej „Deutsche Fußballschule” (Załącznik nr 3),
 • c. oświadczenie potwierdzające brak przeciwskazań do uprawiania sportu-piłki nożnej (Załącznik nr 4),
 • d. oświadczenie o zgodzie na przetwarzanie danych osobowych, swoich i dziecka, na potrzeby funkcjonowania szkółki oraz o zgodzie na wykorzystywanie wizerunku dziecka do celów promocyjnych szkółki (Załącznik nr 5),
 • e. Oświadczenie rodziców – ubezpieczenie dziecka (Załącznik nr 6).
 1. Dzieci są przyjmowane do szkółki w kolejności zgłaszania, do wyczerpania miejsc. O ostatecznym kształcie listy przyjętych decyduje Założyciel.
 2. Trenerzy zobowiązani są do indywidualnego ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej.
 3. Organizator prowadzi bazę trenerów, spełniających jego wymagania co do realizacji zajęć w ramach Miro Deutsche Fußballschule.

Kompetencje

 1. Trenerzy dopuszczeni do realizacji zajęć w Miro Deutsche Fußballschule spełniać powinni następujące kryteria:

– znajomość języka niemieckiego na poziomie min. B2 pozwalająca na swobodne prowadzenie zajęć z dziećmi w języku niemieckim,
– posiadane uprawnienia min. Instruktora Piłki Nożnej / UEFA C / GRASSROOTS D, 
– predyspozycje osobowe pozwalające efektywnie pracować z grupą dzieci,
Doświadczenie pedagogiczne i trenerskie jest dodatkowym atutem.

 1. Wszystkie szkółki pracują według wspólnego konceptu językowego, wypracowanego przez Instytut Goethego i sportowego zgodnego z wytycznymi DFB (Niemieckiego Związku Piłki Nożnej). Instytut Goethego zadba również o językowe szkolenie metodologiczne trenerów szkółek.
 2. Nadzór merytoryczny nad poziomem realizacji konceptu sprawuje Niemieckie Towarzystwo Oświatowe, które organizować będzie dla trenerów okresowe konferencje metodologiczne.
 3. Trenerzy są zobligowani, , do podniesienia swoich kompetencji trenerskich i zykowych we współpracy z TSKN i organizacjami partnerskimi projektu.
 4. Organizator zastrzega sobie prawo powołania jednego „trenera głównego”, który wspólnie z koordynatorem wprowadza nowych trenerów do „systemu” i hospituje od czasu do czasu ich zajęcia. Nowi trenerzy na początku obowiązkowo hospitują zajęcia w funkcjonujących już szkółkach.

Finanse

 1. Finansowanie szkółek odbywa się w sposób przejrzysty, wg jednego modelu wspólnego wszystkim szkółkom.
 2. Podstawą finansowania szkółki są comiesięczne składki rodziców/opiekunów prawnych w wysokości ustalanej przez Organizatora zróżnicowane dla członków TSKN i nie-członków. Wysokość składki miesięcznej ustalana na mocy uchwały Zarządu TSKN.
 3. W przypadku rodzin z problemami finansowymi lub w przypadku więcej niż dwoje dzieci zgłoszonego do szkółki, istnieje możliwość uzyskania rabatu lub w szczególnych przypadkach zwolnienia z opłaty. W tym celu rodzice/opiekunowie prawni powinni skierować do Organizatora pismo z prośbą, o indywidualne rozpatrzenie
 4. Przepływy finansowe opierają się o księgowość prowadzoną przez Organizatora. Oznacza to, że wpłaty składek rodziców/opiekunów prawnych, wpłaty sponsorów,
  a także wydatki szkółki opierać się będą o politykę księgową Organizatora,
  a mianowicie:
 • a. Wpłaty składek rodziców dokonywane są przelewem bankowym na subkonto danej szkółki. Każda szkółka dysponuje wyodrębnionym rachunkiem bankowym na potrzeby funkcjonowania projektu.
 • b. Wpłaty sponsorów dokonywane są w formie na działalność statutową Organizatora, przelewem na subkonto szkółki.
 • c. Faktury lub inne dowody zakupów związane z działalnością szkółki muszą być wystawione na Organizatora.
 1. Koszt zakupu strojów, obuwia itp. spoczywa na rodzicach. Zakup stroju podstawowego odbywa się u partnera technicznego projektu wybranego przez organizatora i tylko za pośrednictwem Organizatora. Zamawianie, płatności oraz odbiór strojów reprezentacyjnych odbywa się pomiędzy Trenerem/Koordynatorem Lokalnym i Trener/Koordynator Lokalny po zebraniu wszystkich opłat za stroje od rodziców, całą wartość zamówienia przelewa na subkonto szkółki.  
 2. Na działalność szkółek należy pozyskiwać sponsorów lokalnych i dodatkowe środki finansowe Jednostek Samorządu Terytorialnego lub innych grantodawców. Zaciągającym zobowiązania względem sponsora / grantodawcy formalnie jest Organizator.
 3. Możliwe jest również wsparcie szkółek przez różne podmioty w formie bezgotówkowej (np. poprzez zakup sprzętu, pokrycie kosztów transportu, etc.), o ile ewentualne zobowiązania z tego tytułu względem obdarowującego zostaną ustalone w formie pisemnej z Organizatorem.
 1. Prowadzenie zajęć przez trenerów odbywać się będzie wyłącznie na podstawie umowy zlecenia pomiędzy trenerem a Organizatorem. Trenerzy opłacani będą wg stawki miesięcznej ustalonej przez Organizatora oraz przedstawicieli danego oddziału.

Promocja

 1. Wszystkie Miro Deutsche Fußballschule posługują się wspólnym logotypem i wzorami innych materiałów wizerunkowych, uzupełnianych jedynie o nazwę miejscowości danej szkółki w języku niemieckim.
 2. Prawa do logotypu przysługują wyłącznie Organizatorowi.
 3. Wzory i szczegóły użycia określa Księga Wizerunku (Załącznik nr 9).
 4. Wszystkie szkółki używają tych samych barw strojów reprezentacyjnych: biało-czarnych lub zielono-czarnych. Stroje dla bramkarzy są w kolorze niebieskim. Komplet reprezentacyjny strojów szkółki zawsze będzie w tych kolorach. Stroje każdorazowo zamawiane są przez Organizatora.
 5. Podczas treningów zalecane jest używanie strojów reprezentacyjnyc Wyjątkiem może być sytuacja, w której oddział szkółki jest w posiadaniu narzutek-znaczników
  z nadrukiem Miro Deutsche Fu.
 6. Do celów promocji Miro Deutsche Fußballschule służy strona internetowa mirofussballschule.pl oraz profil FacebookKażda szkółka posiadać będzie swoją wizytówkę na stronie projektu, gdzie umieszczone będą w szczególności: harmonogram, informacje o trenerach i realizowanych przedsięwzięciach, dane kontaktowe szkółki, etc.
 7. Szkółka ma możliwość produkcji gadżetów promocyjnych z logotypem szkółki, jedynie przy zachowaniu zasad wyłożonych w Księdze Wizerunku oraz po uzyskaniu zgody Organizatora.
 8. Rodzice/opiekunowie prawni uczestników szkółek przed rozpoczęciem uczestnictwa dziecka w zajęciach podpisują zgodę na zgodne z etyką i prawem użycie wizerunku dziecka do celów promocyjnych szkółki.